Miljö och klimat

miljo_1Vi utgår ifrån förvaltarskapstanken i vår miljöpolitik. Naturen är en fantastik resurs och vi har ett ansvar gentemot kommande generationer att förvalta den på ett hållbart sätt. Vi prioriterar fyra fokusområden: klimat, kemikalier, hav och sjö samt biologisk mångfald

Grunden för en moderat miljöpolitik är teknikutveckling, marknadsekonomiska verktyg och internationellt samarbete. Vår politik ska vara långsiktig och ta hänsyn till socioekonomiska faktorer. Varje skattekrona ska investeras så att den ger maximal utdelning i form av minskade utsläpp, renare miljö och stabila ekosystem. Vi ser tillväxt som en förutsättning för en långsiktigt hållbar miljö och vill därför investera i forskning och innovation. Det stimulerar näringslivet och skapar jobb och välstånd. Genom att exportera vår miljöteknik kan vi bidra till att fler länder genomför kostnadseffektiva åtgärder för en bättre miljö.

Vi anser även att den som förorenar ska betala för sig. Genom grön skatteväxling kan miljöpåfrestande verksamheter finansiera skattesänkningar på arbete och stimulerar miljösmarta lösningar utan att den totala skattebördan i samhället ökar. Vi tror på människans vilja att ta ansvar för sina handlingar. Moderaternas vision är ett Sverige med noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050, en stor biologisk mångfald, giftfri vardag för alla människor och en livskraftig havsmiljö.