Skola & utbildning

En skola med tydlig kunskapsfokus är grundläggande för vårt välfärdssamhälle. För oss är det självklart att varje elev ska ges förutsättningarna att nå sin fulla potential.

I Sverige ska ingen begränsas eller hindras på grund av var han eller hon kommer ifrån, alla ska få verktygen för att ta sig dit de vill. Elever och föräldrar ska kunna känna tillit att deras skola håller hög kvalitet.

Resurserna till skolan har ökat sedan 2006. År 2013 satsade regeringen närmare fem miljarder kronor mer totalt på förskola, grund- och gymnasieskolan, jämfört med 2006. Under nästa mandatperiod vill vi satsa ytterligare sju miljarder på skola och utbildning. Högre krav, bättre kunskapskontroller och tydligare kunskapsmål kommer att skapa förutsättningar för alla elever att klara skolan. Sverige satsar mer på utbildning än genomsnittslandet i OECD.

Nya Moderaterna vill:

  • Satsa mer resurser på svensk skola
  • Minska klasstorlekarna och anställa fler skickliga lärare för att varje elev ska få mer kunskap.
  • Höja läraryrkets status med fler karriärmöjligheter, ökad lön och mindre pappersarbete. Lärare måste få vara lärare och ägna sig åt undervisning, skolans huvuduppdrag.
  • Stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad.
  • Skolan måste bli mer modern och relevant för eleven både vad gäller ämnen, innehåll och arbetssätt.
  • Arbetet med att stärka elevers hälsa och trygghet måste fortsätta. Kraftfulla åtgärder mot mobbning och tydliga regler som främjar studiero ska prägla skolans utvecklingsarbete.
  • Satsa på skolor i utanförskapsområden med hjälp av fler förstelärare, höjda löner och extra undervisningstid i svenska.