Ystad i framtiden


Området kring Ystads hamn är en unik resurs som måste tas till vara. Framtiden med bostäder, arbetsplatser och service nära havet är mäktig. Att se ut mot havet från sin lägenhet eller från uteserveringen eller arbetsplatsen, det är något att arbeta för.

Men ska detta lyckas måste arbete med att utforma denna nya stadsdel prioriteras. Det innebär att Lantmännen lämnar sina lokaler. Att fartygen lägger till i den yttre hamnen. Att kommunala bolag, Ystads näringsliv, medborgarna och kommunen samverkar.

Att omvandla hamnområdet till en ny fantastisk stadsdel, kommer uppskattningsvis att ta mellan 15 och 25 år att förverkliga. Detta kan förefalla vara en lång tid, men ska det lyckas måste arbetet intensifieras och noggrant planeras. Hamnen eller kommunen kan inte ingå långa avtal, t ex med rederier, som innebär att utvecklingen försenas eller till och med omöjliggörs.

Det finns planer och visionsdokument som visar på hur framtidens hamnområde kan utformas. Det är gott och väl, men arbetet med att genomföra omvandlingen, att samordna olika intressenter, att organisera arbetet har det inte synts mycket av.

Detta är ett gigantiskt projekt och då är det väl alldeles självklart att en organisation för detta måste skapas. Det måste också skapas ett politiskt samförstånd kring arbete och utformning eftersom projektet kommer att löpa under lång tid.

Arbetet med den nya havsnära stadsdelen måste komma igång nu! Börja med att anställa en projektledare och samla de olika intressenterna för samråd och utbyte av idéer.

Jag är av uppfattningen att arbetet med utvecklingen av hamnområdet gått i stå. Eller kanske (S) och (C) är så klara över vad som ska göras, att de inte uppfattar information och dialog som nödvändigt.

Men kom igen nu! Schabbla inte bort Ystads största utvecklingsmöjlighet. Vi är många som är intresserade och vill vara engagerade. Det är inte bra att verka i det i det fördolda, men det är än värre att inte verka alls i det fördolda.

 Kristina Bendz (M)

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)